وبگاه شخصی احد يامچي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: احد
نام خانوادگي: يامچي
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://yamchi.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: yamchi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 19854
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان