احد يامچي
احد يامچي

احد يامچي

دانشکده: تولید گیاهی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

پست الكترونيكي: yamchi(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 22916
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان